Afdeling Corporate Affairs

Hoewel de afdeling Corporate Affairs minder op de voorgrond treedt omdat ze zeer vertrouwelijk werkt, is haar rol cruciaal. Deze afdeling heeft hoofdzakelijk als taak het besluitvormingsproces op het niveau van de overkoepelende vennootschap van Immobel te organiseren en te implementeren via de verschillende bevoegde organen. Een essentiële afdeling, die door de strategische internationalisering van de Groep nog zal groeien.

De afdeling Corporate zorgt ervoor dat elk beslissingsorgaan - van de Raad van Bestuur tot alle opgerichte Comités - correct wordt geïnformeerd, zodat het in het kader van zijn bevoegdheid de gepaste beslissingen kan nemen.

Hiertoe bereiden we de agenda's en te bespreken onderwerpen voor in overleg met de Uitvoerend Voorzitter, en indien nodig met de verantwoordelijken van elke afdeling’ , legt Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs, uit. ‘De functie omvat ook de relaties met de Aandeelhouders en met de toezichthoudende overheden - zoals de FSMA in België - waaronder Immobel als beursgenoteerde onderneming ressorteert. Zo wordt ervoor gezorgd dat de markt goed geïnformeerd is. Tot slot vervullen we de rol van compliance officer: we zien erop toe dat de vennootschap en haar bestuurders de ethische regels naleven, vooral met betrekking tot belangenconflicten en handel met voorkennis in effecten (aankoop en verkoop van aandelen, enz.)’.

De afdeling Corporate superviseert ook de organisatie van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, of het nu gaat om gewone of buitengewone vergaderingen’, voegt Frédéric Hovine, Corporate Affairs Coordinator toe.

We volgen ook specifieke projecten op. Bijvoorbeeld de implementatie van de regelgeving inzake persoonsgegevens, de befaamde GDPR, of de opvolging van nieuwe regelgeving zoals de recente hervorming van het Wetboek van Vennootschappen’, zegt Joëlle Micha.

Transversaliteit ten dienste van de core business

Een functie op het kruispunt van de besluitvormingsprocessen vereist een grondige kennis van alle projecten die binnen de Groep worden uitgevoerd om de coördinatie tussen alle afdelingen te bevorderen.

We werken nauw samen met de juridische en financiële afdelingen. Ook leveren wij onze bijdrage om de ontwikkelaar te helpen bij de aankoop van een grond of gebouw en de ontwikkeling van het project. Als ondersteunende functie stellen we dus de mandaten en volmachten op die nodig zijn om het onroerend goed te verwerven of te verkopen, nadat de beslissingen binnen de bevoegde instanties werden genomen’, legt Frédéric Hovine uit.

We werken ook samen met Marketing en Communicatie bij de voorbereiding van het Jaarverslag en meer in het algemeen voor persberichten die gereglementeerde of bevoorrechte informatie verspreiden’, voegt Joëlle Micha toe.

Immobel: een unieke lange levensduur en organisatie

Organisatie is bijgevolg de sleutel voor deze vertrouwensfunctie, die zowel transparantie als vertrouwelijkheid van de strategische beslissingen garandeert.

Ik ben betrokken bij de besprekingen over de ontwikkeling van de Groep en ik maak deel uit van het managementteam, waardoor ik een transversaal beeld heb van de belangrijkste activiteiten van de Groep. Immobel is een zeer dynamische vennootschap. Dankzij de visie van onze Uitvoerend Voorzitter ontwikkelen de activiteiten zich snel, merkt Joëlle Micha op. Bovendien heeft Immobel ook een specifieke voorgeschiedenis, nu de groep langer dan 150 jaar bestaat! Ik ben
verheugd dat ik al zoveel jaren deel uitmaak van de Vennootschap. Ik kan mijn kennis van de voorgeschiedenis van projecten dus ten dienste stellen van alle afdelingen’.

Begeleiden van de uitbreiding van de Groep

Naarmate Immobel groeit, moet de Groep kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte tussenpersonen. Heel vaak betreft de besluitvorming niet alleen de moedermaatschappij, maar zijn ook de dochterondernemingen betrokken- en dat zijn er veel- zowel in België als in het buitenland.

We hebben een boeiende baan', concluderen Joëlle Micha en Frédéric Hovine. ‘We krijgen nooit de kans ons te vervelen met alle internationale ontwikkelingsprojecten van de Groep en van onze Uitvoerend Voorzitter’.