Corporate Governance

Immobel meent dat haar Corporate Governance Charter en ook haar huidige Corporate Governance Verklaring, zowel de geest als de letter van de Belgische Corporate Governance Code weerspiegelen.

Het Corporate Governance Charter beschrijft gedetailleerd de structuur van het ondernemingsbestuur, de beleidslijnen en de procedures van de Vennootschap op het gebied van deugdelijk bestuur.

Beslissingsorganen
 • de Raad van Bestuur,
 • de Comités van de Raad van Bestuur,
  • het Audit & Finance Comité,
  • het Bezoldigingscomité,
  • het Benoemingscomité,
  • het Investeringscomité,
 • het Uitvoerend Comité,
 • het Management Team.
Samenstelling van de Raad van Bestuur

Artikel 18 van de Statuten stelt dat de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad, de Gedelegeerd Bestuurder of door twee Bestuurders.

In principe komt de Raad minstens drie keer per jaar samen (in maart, in augustus en in december). Er kunnen op elk ogenblik bijkomende vergaderingen belegd worden, op voorwaarde van redelijke oproepingstermijnen. Dit ritme laat onder meer toe, de halfjaarrekeningen (in augustus) en de jaarrekeningen (in maart) evenals de budgetten (in december) te onderzoeken.

Naam    Functie    Datum eerste benoeming    Einde mandaat
Marnix GALLE 1 - Uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur - 25 september 2014 - 2022
Karin KOKS - VAN DER SLUIJS - Bestuurder (onafhankelijk) - 17 november 2016 - 2020
Astrid DE LATHAUWER 3  - Bestuurder (onafhankelijk) - 26 augustus 2015 - 2019
Wolfgang de LIMBURG STIRUM 4 - Bestuurder (onafhankelijk) - 1 januari 2019 - 2020
Michèle SIOEN 5 - Bestuurder - 20 december 2018 - 2021
Pierre NOTHOMB 6 - Bestuurder (onafhankelijk) - 25 september 2015 - 2019
Annick VAN OVERSTRAETEN 7 - Bestuurder (onafhankelijk) - 28 september 2016 - 2022

1. Vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A³ Management bvba.
3. Vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ADL Comm. V.
4. Vaste vertegenwoordiger van de vennootschap LSIM nv.
5. vaste vertegenwoordiger van de vennootschap M.J.S. Consulting bvba
6. Vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Arfin bvba.
7. Vaste vertegenwoordiger van de burgelijke vennootschap A.V.O.-Management bvba.

Samenstelling van het Audit & Finance Comité

Het Audit & Finance Comité (hierna “AFC” genoemd) verleent de Raad van Bestuur assistentie op het vlak van toezicht van de financiële verslagen en financiële informatie bestemd voor de Aandeelhouders en voor derden, op het vlak van toezicht op de kwaliteit van de interne controle en van het risicobeheer, de opvolging van de taken die de commissarissen uitvoeren, en de opvolging van de thesaurie en van de financiering van de Vennootschap.

Het AFC bestaat uit minstens drie Bestuurders die geen uitvoerende bevoegdheden hebben binnen Immobel, waarvan een meerderheid onafhankelijke Bestuurders zijn en waarvan ten minste één Lid beschikt over de nodige deskundigheid inzake boekhouding en audit.

De Leden van het AFC en haar Voorzitter worden door de Raad van Bestuur voor maximaal vier jaar benoemd.

Voorzitter
Pierre NOTHOMB,

Leden
Karin KOKS - VAN DER SLUIJS,
Michèle SIOEN.

Samenstelling van het Bezoldigingscomité

De hoofdopdracht van het Bezoldigingscomité is aan de Raad van Bestuur voorstellen doen in verband met bezoldigingen (elementen van de bezoldiging van de Bestuurders, van de Leden van het Uitvoerend Comité, van de bedrijfsleiders en van de personen die instaan voor het dagelijks beheer, het beleid van het aandeelhouderschap van de werknemers,…). Het Bezoldigingscomité bereidt, in toepassing van de Corporate Governance Wet van 6 april 2010, het Bezoldigingsverslag voor dat de Raad van Bestuur in zijn Corporate Governance Verklaring opneemt, dat op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal besproken worden.

Het Bezoldigingscomité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende Bestuurders, waarvan een meerderheid onafhankelijk is en over de nodige deskundigheid op het gebied van bezoldigingsbeleid beschikt.

De Gedelegeerd Bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Comité wanneer dit de bezoldiging behandelt van de andere Bestuurders alsook van de andere Leden van het Uitvoerend Comité.

De Leden van het Comité en haar Voorzitter worden door de Raad van Bestuur benoemd voor maximaal vier jaar.

Voorzitter
Astrid DE LATHAUWER,

Leden
Annick VAN OVERSTRAETEN,
Pierre NOTHOMB.

Samenstelling van het Benoemingscomité

De hoofdopdracht van het Benoemingscomité is aan de Raad van Bestuur voorstellen doen in verband met benoemingen (benoeming van de Bestuurders, van de CEO en van de andere Leden van het Uitvoerend Comité). 

De Gedelegeerd Bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Comité wanneer dit de benoeming behandelt van de andere Bestuurders alsook van de andere Leden van het Uitvoerend Comité.

De Leden van het Comité en haar Voorzitter worden door de Raad van Bestuur benoemd voor maximaal vier jaar.

Voorzitter
Marnix GALLE,

Leden
Astrid DE LATHAUWER en
Annick VAN OVERSTRAETEN.

Samenstelling van het Investeringscomité

De taak van het Investeringscomité is het uitstippelen van doeleinden, beleidslijnen en strategieën voor de vastgoedinvesteringen van de Vennootschap en het controleren van de lopende projecten wanneer deze projecten een substantieel deel uitmaken van de portfolio van de Vennootschap en wanneer het Uitvoerend Management een project heeft aangemerkt als aanzienlijk afwijkend van de koers van het originele businessplan.

Het Investeringscomité bestaat uit minstens vier leden, waaronder de Uitvoerend Voorzitter en de CEO.

De Leden van het Comité worden door de Raad van Bestuur benoemd voor maximaal vier jaar. De Gedelegeerd Bestuurder is de Voorzitter van het Investeringscomité.

Voorzitter
Marnix GALLE,

Leden
Thierry VANDEN HENDE,
Karin KOKS - VAN DER SLUIJS,
Piet VERCRUYSSE.

Samenstelling van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité van de Vennootschap bestaat uit de Uitvoerend Voorzitter, de CEO, de Chief Financial Officer en de Chief Development Officer.

Samenstelling van het Management Team

De Uitvoerend Voorzitter en de CEO kunnen een comité oprichten dat hen zal bijstaan bij de praktische implementatie van de uitvoerende bevoegdheden (het “Management Team”). De oprichting van dit comité wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Uitvoerend Voorzitter en de CEO bepalen de opdracht,de samenstelling en de verantwoordelijkheden van het Management Team.  

Het Management Team legt verantwoording af voor de uitoefening van zijn bevoegdheden aan de Uitvoerend Voorzitter en de CEO.