Sociaal Fonds Immobel

ENGAGEMENT VOOR MEER INCLUSIEVE STEDEN

Naast haar betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling heeft Immobel een programma van filantropische initiatieven uitgewerkt, dat ze tot een speerpunt van haar expansie en identiteit heeft gemaakt. Hiertoe richtte de Groep in 2018 een fonds op dat Belgische verenigingen en beroepsorganisaties die actief zijn op de volgende 3 gebieden financieel steunt: 

  • Gezondheid: Immobel zet zich in voor medisch onderzoek en verleent financiële steun aan de Fondsen Erasmus, Bordet en Saint Luc. 
     
  • Cultuur: De groep draagt bij tot de ontwikkeling van verenigingen die zich inzetten voor de verspreiding, bescherming en promotie van alle kunstvormen en het behoud van het erfgoed. Daarom verleent Immobel structurele steun aan de Munt en de Koningin Elisabethkapel. 
     
  • Sociale integratie: Immobel stimuleert en geeft financiële steun aan positieve initiatieven van Brusselse beroepsverenigingen die jongeren met een kwetsbare achtergrond helpen hun talenten te ontdekken, hun zelfvertrouwen terug te winnen en zichzelf te overtreffen om verantwoordelijke burgers te worden.

Het Sociaal Fonds Immobel: zich inzetten voor de burgers

 

De oprichting van het fonds is ontstaan vanuit een duidelijke vaststelling: ondanks de inspanningen van de scholen om de ongelijkheid in het Brussels Gewest af te vlakken, hangen  succes en welbevinden nog te vaak af van de sociale achtergrond of de geografische locatie. Voor sommige jongeren uit kansarme wijken is schooluitval een reële risicofactor, die rampzalige gevolgen kan hebben voor hun toekomst, hun gezin en de samenleving als geheel. Door financieel bij te dragen aan beroepsorganisaties die actief zijn in "Educatie" in brede zin, wil het Immobel fonds jongeren met een meer kwetsbare achtergrond nieuwe kansen aanreiken om terug een plaats te bemachtigen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De ondersteuning is bedoeld om de jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en hun zelfvertrouwen te herwinnen om een positieve impact op de maatschappij uit te oefenen.

Inclusieve en innovatieve initiatieven

Zodat "Samenleven" geen holle slogan blijft

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting lanceerde Immobel begin 2018 een oproep tot het indienen van projecten bij maatschappelijke organisaties in het Brussels Gewest. De 9 geselecteerde projecten werden nauwgezet geanalyseerd door een jury van onafhankelijke professionals, in nauwe samenwerking met een intern Beheerscomité van de Groep dat die initiatieven opvolgt. De volgende verenigingen ontvangen voortaan financiering voor de ontwikkeling van innovatieve en doeltreffende langetermijnacties bij een aanzienlijk aantal begunstigden op het terrein.

 

Calame asbl 

Woorden van tieners of hoe school, ouders en toekomst op elkaar afstemmen.

De actie van Calame is gericht op jongeren uit de laatste jaren van de lagere school en uit het middelbaar in Sint-Joost, Brussel, Schaarbeek, Anderlecht en zet in op schoolondersteuning als instrument om ongelijkheid te bestrijden. De vzw brengt ouders en bevoorrechte partners samen om de autonomie van de jongeren te stimuleren. De bedoeling is dat ze opnieuw aanhaken bij hun levenstraject, vertrouwen krijgen in hun capaciteiten door hen ruimte voor dialoog, workshops over methodologie (‘Leren leren), ontmoetingen en bedrijfsbezoeken aan te bieden. Deze activiteiten verruimen de horizonten van meer dan 60 jongeren per jaar en brengen hen meer burgerzin bij.

 

TADA ToekomstATELIERdelAvenir vzw asbl  

Elke zaterdag praktische workshops door bevlogen professionals

TADA is een weekendschool voor jongeren uit kansarme buurten. De vzw mikt op preventie door aanvullend onderwijs aan te bieden. Elke zaterdag van het schooljaar biedt de vzw jongeren van 9 of 10 jaar uit kansarme gezinnen in haar vestigingen in Sint-Joost, Anderlecht en Molenbeek de mogelijkheid om gedurende 3 jaar deel te nemen aan praktijkworkshops van bevlogen professionals, zoals journalisten, advocaten, verpleegkundigen, ingenieurs, koks. Meer dan 640 jongeren namen er al aan deel. Tegen 2020 zullen tussen de 1.000 en 1.500 nieuwe deelnemers de kans krijgen om hun toekomstperspectief te verruimen. Ze kunnen er ook hun algemene kennis verbreden zodat ze meer het gevoel hebben deel uit te maken van de maatschappij en zin krijgen om hun grenzen te verleggen.

 

Gewestelijk Centrum ‘Jeunesses Musicales de Bruxelles-Capitale’ 

Muziek stimuleert het leren en de ontwikkeling van kinderen

Elk jaar kan een dertigtal kinderen van vijfenhalf tot dertien jaar uit de wijk Kuregem in Anderlecht aan deze actie deelnemen. In samenwerking met de Franstalige Volksuniversiteit van Anderlecht maken kinderen met een kwetsbare achtergrond die op woensdag schoolondersteuning volgen kennis met de positieve invloed van muziek. De vzw organiseert muzikale en ludieke workshops - verhalen, tempo, ritme, werken met geluiden op computers, liedjes maken - om het leerproces van kinderen te versterken. Tijdens deze sessies kunnen ze hun creativiteit de vrije loop laten, leren ze zich in groep uit te drukken en door te zetten.

 

ENVOL – Musique Espérance Belgique Francophone asbl - Muziek ten dienste van Mensenrechten, Vrede en Jongeren 

Muziek, kunst en cultuur in de praktijk op school: een opstapje naar kennis, het leven, de stad en de wereld 

ENVOL is een artistiek en cultureel programma dat is ingebed in het curriculum van de school. Het wordt al 12 jaar toegepast op 140 leerlingen in een vestiging van de Ecole Saint-Pierre in Anderlecht. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er om de 2 weken een reeks van workshops van 1u volgen: muziek, zang, elementaire notenleer, ritme, verhalen, toneel, jaarlijkse voorstelling, culturele uitstappen... Door professionele artiesten uit de muziek-, theater- en verhalenwereld in te schakelen om deze activiteiten te begeleiden, gebruikt de vereniging muziekpraktijk als middel om de "lees-, schrijf- en rekenkundige" vaardigheden te versterken. Meer in het algemeen streeft de vereniging ernaar kinderen te laten ervaren dat leren en vooruitgang boeken leuk zijn door de toegang tot cultuur te democratiseren. Momenteel wordt dit programma verder uitgebreid, zodat het aan meer dan 200 andere kinderen ten goede kan komen.
 

D'Broej - Centrum West - Vereniging zonder winstoogmerk (met rechtspersoonlijkheid) 

Centrum West, the place to be for everyone without any exception... 

Centrum West is een jeugdhuis in Molenbeek dat openstaat voor kinderen en jongeren die weinig in aanraking komen met gezonde vrijetijdsactiviteiten. Doordat ze vaak een chaotische schoolloopbaan of een verblijf in een gesloten instelling achter de rug hebben, ondervinden ze problemen op school of in het gezin. Om de sociale veerkracht te stimuleren en deze kinderen en jongeren zoveel mogelijk individueel te ondersteunen, ontwikkelt Centrum West projecten om tegemoet te komen aan hun behoefte aan activiteiten in de buurt. Het Centrum biedt twee zaterdagen per maand sport en spel aan voor alle jongeren, zodat ze hun grenzen kunnen verleggen op andere terreinen dan de school. Het initiatief brengt ook jongeren samen via fietstochten tijdens de schoolvakanties en werkt een grafisch en creatief project uit rond de omheiningsmuur van de structuur.

 

FARO - Vrije Nederlandstalige Begeleidingscentra

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in Brusselse scholen

FARO is een samenwerking tussen het CLB Pieter Breughel en PAika, de afdeling kinderpsychiatrie van het UZ Brussel, en biedt een programma aan om geweld op school te bestrijden. FARO stelt haar expertise ter beschikking van de pedagogische teams van meerdere Brusselse scholen en bereikt hiermee zo'n 800 leerlingen en hun ouders. Leerkrachten krijgen hulpmiddelen aangereikt vanuit de methodiek van geweldloos verzet. Ze leren samenwerken om situaties en gedragingen van pesterijen, vernedering en agressie te voorkomen.  Zo zorgen ze voor een positief schoolklimaat waar ook de meest kwetsbare jongeren zich veilig voelen. Deze context komt ten goede aan alle leerlingen om beter in te spelen op de uitdagingen die de diversiteit van de Brusselse samenleving met zich meebrengt.

 

Try-Out - Tonuso vzw


Try-Out , een dagbestedingsplek om te "zijn"

Try-Out richt zich tot jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Vilvoorde die problemen ervaren tijdens hun studie of uitvallen op school. Deze structuur biedt hen een plek aan waar hen initiatieven worden aangeboden om hen te helpen hun talenten te herontdekken en waar ze zichzelf kunnen zijn. De jongeren komen gedurende 5 tot 6 weken 2 tot 3 dagen per week naar Try-out, naargelang hun situatie. Via diverse activiteiten zoals het maken van een kortfilm of natuuruitstapjes verwerven ze geleidelijk aan digitale en sociale vaardigheden. Ze krijgen ook de kans na te denken over hun eigen talenten en over de wegen die ze kunnen inslaan om die in te zetten en te ontwikkelen. In de loop van het aanbod kan elke jongere bij zichzelf de moed vinden om terug aan de slag te gaan en een klassieker traject te volgen.

 

StapSteen vzw 

Ouder- en schoolondersteuning thuis voor kwetsbare Brusselse gezinnen

StapSteen wil een steen zijn in een rivierbedding, een steunpunt onderweg. De organisatie steunt op een netwerk van vrijwillige maatschappelijk werkers die ondersteuning aan huis bieden aan een twaalftal - voornamelijk maatschappelijk - kwetsbare gezinnen van het noordoosten tot het zuidwesten van het Brussels gewest. Door zich als vriend van de gezinnen op te stellen bieden de vrijwilligers concrete hulp die is aangepast aan de behoeften van de begunstigden: relaties met de school, taalondersteuning, versterken van de pedagogische vaardigheden van de ouders, zoeken naar spel- en opleidingsmogelijkheden of contacten leggen met de buurt. Via deze individuele hulp kan preventief worden gewerkt, wat in totaal een zestigtal kinderen ten goede komt.

 

VUB Kinderuniversiteit - Vrije Universiteit Brussel   

Drempel van universiteit verlagen om passie voor wetenschappen door te geven

De Kinderuniversiteit van de VUB biedt kinderen van het 5e en 6e leerjaar de kans al heel vroeg in hun schooltraject te proeven van wetenschap en onderzoek. Bedoeling is kinderen op een ludieke en toegankelijke manier aan te spreken door de boodschap over te brengen dat iedereen kan studeren, ongeacht zijn maatschappelijke, economische of culturele afkomst. De kinderen worden uitgenodigd op de campus, als echte studenten, en nemen deel aan workshops die worden geleid door onderzoekers en wetenschappers die hen over hun passie vertellen. Dit initiatief focust op de scholen uit het Brussels gewest en kan voor de kinderen deuren openen door hen te tonen dat ze een diploma kunnen halen. Tegelijk wordt de nieuwsgierigheid die ze van nature hebben gestimuleerd.